KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøte 2023 – Gjenvollhytta

Gjenvollhytta 27 februar kl 18.00

1. Åpningavmøtet,v/leder
2. Godkjenningavinnkallingogsaksliste. 3. Valgavmøtelederogreferent
4. Valgav2tilåunderskriveprotokollen 5. Årsberetning
6. RegnskapogBudsjett.
7. Valgavnyttstyre.
8. Innkomnesaker

Vennlig hilsen
Klæbu IL, Gjenvollhytta

Jørn Erik Berg
leder
Tlf 906 22 627 Jorn.erik.berg@mataki.com

Facebook
Twitter
LinkedIn