KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling årsmøte Funkis 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE  

Klæbu IL avdeling FUNKIS innkaller til årsmøte tirsdag 15.2.2022 kl.18.00 Sted: Klæbu svømmehall 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete  

Sak 2: Godkjenne innkallingen  

Sak 3: Godkjenne saklisten  

Sak 4: Velge dirigent  

Sak 5: Velge referent  

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 7: Behandle avdelingens årsberetning  

Sak 8: Behandle avdelingens regnskap i revidert stand  

Sak 9: Behandle forslag og saker  

Sak 9.1. Styrehonorar til leder og nestleder 

Sak 10: Fastsette treningsavgift  

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett  

Sak 12: Foreta følgende valg:  

12.1 Styreleder  

12.2 Nestleder  

12.3 Øvrige styremedlemmer  

12.4 Varamedlemmer  

Sakspapirer blir gjort tilgjengelig på Klæbu Ils hjemmeside. 

Innkomne saker må være oss i hende senest 8.2.2020 på mail funkis@klabuil.no  Velkommen!  

Med vennlig hilsen Klæbu IL avdeling FUNKIS ved styret

Facebook
Twitter
LinkedIn