KLÆBU IL

Klæbu IL

How Can We Help?

Klæbu ILs Verdier

Du er her:
< Alle

Klæbu IL skal arbeide for at alle medlemmer gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Idrettslaget skal være en positiv verdiskaper for Klæbus Innbyggere og lokalmiljø, og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

Aktivitetsverdier

Idrettsglede
Idrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten.

 • Gjennom idrettsgleden skal organisasjonen sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer.
 • Klæbu IL ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver.
 • Gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.
 • Vi skal gi et idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

Fellesskap
Fellesskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.

 • Klæbu IL skal fremme fellesskapet.
 • Klæbu IL skal skape fellesskap mellom de ulike avdelingene og gjennom samarbeid mellom de andre idrettslagene.
 • Vi skal vise respekt for andre mennesker; deres meninger, prestasjoner og funksjoner.
 • Klæbu IL skal være en trygg klubb å høre til.
 • Klæbu IL skal ha fokus på fellesskap mellom grupper og medlemmene i klubben på tvers av kjønn, alder, funksjonsgrad, sosial eller etnisk bakgrunn.

Helse
Helse er den positive virkning idrett har til utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse.

 • Deltakelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.
 • Klæbu IL skal fremme en dopingfri idrett.
 • Klæbu IL sine idrettslige arrangementer er alkoholfri sone for utøvere, trenere og foresatte.
 • Klæbu IL skal være en pådriver for et positivt kroppsbilde.
 • Prestasjonsutviklingen skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.
 • Klubben skal kunne gi rådgivning om kosthold, ernæring og eventuelle kosttilskudd som er bygget på et etisk, helsemessig og vitenskapelig grunnlag.

Ærlighet
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjoner.

 • Klæbu IL skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av bakgrunn og ulike meninger.
 • Filming, tøying av regler og utnytting av små formelle feil bør unngås.
 • Utøvere og trenere skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige.
 • Klæbu IL ønsker å sette fokus på diskusjoner om hva som er riktig og galt i idrettssammenheng.
 • Alle ledere, på alle nivåer, skal ha ansvar for modellatferd.

Organisasjonsverdier

Frivillighet
Frivillighet i idretten er deltakelsen i all ulønnet virksomhet i regi av Klæbu IL.

 • Synliggjøre at samfunnet får økt sin nytte av idretten gjennom å styrke forutsetningene for disse verdiene.
 • Klæbu IL skal ta vare på det frivillige engasjementet og utvikle frivilligheten i Klubben.
 • Før det fattes viktige beslutninger i Klæbu IL skal det vurderes hvilke eventuelle konsekvenser beslutningen kan få for frivilligheten.
 • Klæbu IL ønsker å gi mer status til de frivillige i idretten.
 • Synliggjøre overfor politikere og samfunnet for øvrig at idrettens fremste verdier er selve idrettsaktiviteten, frivilligheten og de sosiale arenaer den skaper.
 • Foreldre er den største ressursen i Klæbu IL, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å beholde disse.
 • Vurdere ulike støtteordninger til de som jobber frivillig, for eksempel ekstra kursstøtte.

Demokrati
Demokrati er når den enkeltes mening kommer til uttrykk og hvor flertallets avgjørelse respekteres.

 • Medlemmenes engasjement og mulighet til å påvirke utvikling og styring av idrettslaget som en selvstendig, frittstående og åpen organisasjon må styrkes.
 • Medlemmer og andre organisasjonsledd skal høres før viktige beslutninger fattes.
 • En større satsning på ungdom både i forhold til medansvar og til medbestemmelse på alle nivå.
 • Klæbu Ils påvirkningskraft må styrkes og idrettsrådene må brukes som aktivt redskap overfor kommunen.
 • Klæbu IL må arbeide for å sikre sin stilling som uavhengig, medlemsbasert frivillig virksomhet.
 • Understreke forskjellen mellom kunde og medlem, mellom kommersiell og ideell virksomhet.

Lojalitet
Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle organisasjonsledd blir del av helheten og følger det som er vedtatt.

 • Informasjon om hva Klæbu IL står for av verdier, mål, lovverk, bestemmelser, fattede vedtak og forpliktelser må styrkes.
 • Si din mening, etterlev vedtak.
 • De enkelte medlemmer – ansattes rettigheter, plikter, roller og ansvar i organisasjonen må tydeliggjøres.

Likeverd
Likeverd er at alle mennesker behandles likt og krever at vi viser respekt for hverandres egenart og særpreg innen de forskjellige idretter og idrettene i mellom.

 • Å være benkesliter er like mye verd som å være ”stjerne”.
 • Valg av idrett er et fritt valg og idretter er like mye verd innenfor organisasjonen.
 • Mangfoldet i idretten krever at vi må vise respekt for hverandres egenart og særpreg.
 • Deltakere på ulike funksjonsnivå, kjønn, kultur, alder og sosial bakgrunn må oppleve mer likeverd i tilbudene som gis.
Innholdsfortegnelse