KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøte 2022 – Fotball

1.03.2022 kl. 18.00-19.00
Sted: Rådhuset i Klæbu

Saksliste
• Godkjenne de stemmeberettigede.
• Godkjenne innkallingen og sakliste
• Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll
• Behandle årsmeldingen
• Behandle regnskapet
• Behandle budsjett
• Behandle forslag og saker
Sak 1.
Hei,
Jeg spiller inn en problemstilling som jeg ønsker diskutert i årsmøtet.
På guttesiden mangler Klæbu Fotball lag for årgangene 2008, 2007 og 2006?!, samtidig som 2010-
kullet er sårbart?! Klæbu Fotball skriver i sin sportsplan at målsetningen er at klubben skal stille lag i
alle årsklasser og at samarbeid mellom årganger og hospitering skal brukes aktivt. På guttesiden er
nå det eldste laget 12-13 år (foruten junior og senior).
Som medlem ønsker jeg styrets refleksjoner rundt årsaker bak denne utviklingen på guttesiden og
ikke minst hvorvidt styret gjennom en handlingsplan har identifisert eller iverksett tiltak for å snu
denne utviklingen.
Med vennlig hilsen
Stig Erik Holiløkk

• Valg
• Styremedlemmer
• Valgkomite for neste årsmøte

Facebook
Twitter
LinkedIn